bot 1m (15)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 1)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 1)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 2)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 2)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 3)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 3)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 4)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 4)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 5)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 5)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 6)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 6)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 7)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 7)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 8)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 8)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 9)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 9)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 10)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 10)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 11)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 11)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 12)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 12)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 13)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 13)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 14)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 14)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 15)

Đắp móng nhũ kết hợp cọ râu (bước 15)

Bộ móng nhũ kết hợp với cọ râu được thực hiện bởi các chuyên gia dạy vẽ móng nghệ thuật của Winnie Academy

Bộ móng nhũ kết hợp với cọ râu được thực hiện bởi các chuyên gia dạy vẽ móng chuyên nghiệp của Winnie Academy 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:

Có thể bạn thích

Liên hệ: 0435.77.55.66 hoặc 0901 788 588